ბრახითერაპია

//ბრახითერაპია
ბრახითერაპია 2017-08-29T19:07:41+00:00

ბრახითერაპია მეთოდია, რომელიც აუმჯობერსებს დაავადების ლოკალურ კონტროლს სიმსივნის გარეგან რადიოთერაპიამდე და მის შემდეგ დასხივების დოზის მომატებით. იგი შეიძლება ასევე იზოლირებულად იქნას გამოყენებული პაციენტებში, რომელთა მდგომარეობას შეეფერება ამგვარი მკურნალობა.

ბრახითერაპიისას რადიაციის წყაროები თავსდება სიმსივნეზე ან სამიზნე ქსოვილზე უნიკალური მეთოდით; ამგვარად წყაროს ირგვლივ დასხივება შეზღუდულია.

ტექნოლოგიები, რომლებიც გამოიყენება რადიაციულ ონკოლოგიაში:

IGRT : Image Guided Radiation Therapy- გამოსახვით მართული რადიაციული თერაპია

IMRT : Intensity Modulated Radiation Therapy-მოდულირებადი ინტენსივობის რადიაციული თერაპია

კონფორმული რადიოთერაპია: 3D (სამგანზომილებიანი) კონფორმული რადიოთერაპია

SRT / SRS : სტერეორტაქსიული რადიოთერაპია/სტერეოტაქსიული რადიოქირურგია

რადიოთერაპის გამოყენების სფეროები

დაავადების მდგომარეობიდან გამომდინარე რადიოთერაპია იყოფა ორ ძირითად ჯგუფად:

სამკურნალო რადიოთერაპია:

დაავადების შესახებ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე, იგი გამოიყენება იმ შემთხვევებში, როდესაც დაავადების სრულად მკურნალობა შესაძლებელია. იგი გამოიყენება იზოლირებულად, ან ქირურგიასთან და/ან ქიმიოთერაპიასთან ერთად.

პალიატიური რადიოთერაპია:

გამოიყენება იმ შემთხვევებში, როდესაც დაავადების სრულად მკურნალობა შეუძლებელია. მიზანია ტანჯვის პრევენცია და შემსუბუქება, ასევე ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება იმ ადამიანებისათვის,რომკლებსაც აქვთ სერიოზული, კომპლექსური დაავადება. მაგალითად, ძვლების ტკივილი შეიძლება რადიოთერაპიის გავლენით შემცირდეს. სისხლმდენი სიმნსივნეების რადიოთერაპიით შეიძლება სისხლის კარგვის კონტროლი. ამ ტიპის რადიოთერაპიისას გამოიყენება რადიაციის ნაკლები დოზა, ვიდრე სამკურნალო რადიოთერაპიისას. ასევე უფრო მოკლეა მკურნალობის ხანგრძლივობა.