ციფრული მამოგრაფია თომოსინთეზით

//ციფრული მამოგრაფია თომოსინთეზით
ციფრული მამოგრაფია თომოსინთეზით 2017-08-29T17:55:42+00:00

Mamograf

ეს მამოგრაფიის აპარატი მინიმალური დოზების გამოყენებით იღება საუკეთესო ორ- და სამგანზომილებიან გამოსახულებებს.  ამ აპარატმა რევოლუცია მოახდინა კიბოს ადრეულ დიაგნოსტიკაში, რადგან აქვს უნარი ორგანზომილებიანი და მრავალშრიანი სამგანზომილებიანი ტომოსინთეზური გამოსახულებების მიღებისა. ტომოსინთეზური ჭრილები დიაგნოზის სარწმუნოობას ზრდიან. ძუძუს შრეობრივი დიგიტალური გამოსახულებები მეშვეობით  ძუძუს სამგანზომილებიანი სურათი მიიღება.

რუტინული მამოგრაფიული აპარატურა იძლევა ქსოვილის პრობლემის გამოსახულებას ერთ სურათზე, მაშინ როდესაც ზემოთაღნიშნული აპარატი ძუძუს ჭრილების დიგიტალური დათვალიერების საშუალებას იძლევა.  ეს საშუალებას იძლევა, რომ პრობლემური უბანი და ძუძუს კიბო ადრეულ სტადიაზე დაფიქსირდეს.