დიაგნოსტიკა

დიაგნოსტიკა 2017-08-30T19:20:05+00:00

Mamograf

ძუძუს კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკა

ძუძუს კიბოთი სიკვდილიანობის შემცირებაში ყველაზე მნიშვნელოვანია ქალის აქტიური როლი ძუძუს კიბოს ადრეულ დიაგნოსტიკაში. გამოიყენება სკანირების სამი მეთოდი.

1.     თვითგასინჯვა
2.    მამოგრაფია
3.    ძუძუს კლინიკური გასინჯვა ექიმის მიერ

გამოსახვის ტესტები

ძუზუს კიბოს ყველაზე ადრეული დიაგნოსტიკის მეთოდი: მამოგრაფია

საბაზისო მეთოდია გამოსახულების მიღება რენტგენის სხივების დაბალი დოზით. ეს შეიძლება დაკავშირებული იყოს რენტგენის აპარატურასთან, რომლითაც ხდება სურათების გადაღება.  მამოგრაფიის მიზანია ძუძუს კიბოს აღმოჩენა ადრეულ სტადიაზე. რაც უფრო ადრე იქნება აღმოჩენილი კიბო, მით უფრო წარმატებულია მისი მკურნალობა. ძუძუს კიბოს დიაგნოსტიკის ყველა მეთოდს შორის ყველაზე ადრე მამოგრაფიოა გამოიყენება. დღესდღეობით არსებობს მამოგრაფიის სხვადასხვა ტექნიკა – კლასიკური და დიგიტალური.

დიგიტალური მამოგრაფია

დიგიტალური მამოგრაფია ძუძუს გამოსახვის მეთოდია, რომელიც სწრაფად ხდება მნიშვნელოვანი. კლასიკური მამოგრაფიისაგან განსხვავებით, გამოსახულებები მიიღება დიგიტალურ მედიაში დეტექტორის საშუალებით. მეთოდი შემუშავებული იქნა სპეციალურად მამოგრაფიისათვის, გამოსახულება შეისწავლება ეკრანზე და საჭიროების შემთხვევაში შესაძლოა მისი ფირზე ჩაწერა.

მაღალტექნოლოგიური 3-განზომილებიანი გამოსახვა: ტომოსინთეზი

ტომოსინთეზი, რომელიც ფაქტიურად 3 განზომილებიან მამოგრაფიას წარმოადგენს, დიგიტალური ტექნოლოგიების მიერ წარმოდგენილი  ერთერთი უახლესი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მეთოდია. ფაქტიურად ტომოსინთეზი არის ასევე დიგიტალური მამოგრაფიის აპარატი. აპარატი და გამოსახვის სტილი ძალიან გავს მამოგრაფიას.

ულტრასონოგრაფია

ულტრასონოგრაფია (US) გამოსახვის მეთოდია, რომლის დროსაც გამოსახულების მიღება ბგერის ტალღების გამოყენებით ხდება.

4 განზომილებიან ულტრასონოგრაფია

ABVS (Automatic Breast Volumetric Scanner)- ავტომატური ძუძუს ვოლუმეტრიული სკანერი, არის ძუძუს ულტრასონოგრაფიაში უახლესი ტექნოლოგიური მეთოდი. მას ასევე ეწოდება  ძუძუს ავტომატური ულტრაბგერითი კვლევა, და 4-განზომილებიანი ულტრასონოგრაფია.

მაგნიტურ რეზონანსული გამოსახვა (MR)

მაგნიტური რეზონანსი (MR) შეიძლება მარტივად აღწერილი იქნას შემდეგნაირად: „რადიოსიხშირული ტალღების ტექნიკური გამოსახვა ძლიერი მაგნიტური ველის პირობებში“.  MR ტექნიკის საშუალებით დიაგნოსტიკა ძალიან წარმატებით ხდება, განსაკუთრებით რბილი ქსოვილების გამოსახვისას, თანაც  დაბალი დასხივების პირობებში.

ბიოფსიის მეთოდები

პუნქციური ბიოფსია (ნემსით ბიოფსია)

თუ ძუძუში აღმოჩნდება საეჭვო წარმონაქმნი, დიაგნოზის დასადგენად საჭიროა მისი პუნქციური ბიოფსია ან ქირურგიული ამოკვეთა. როდესაც საეჭვო წარმონაქმნი ხელით არ ისინჯება, რადიოლოგიურ კლინიკაში ტარდება პუნქციური ბიოფსია ერთერთი რადიოლოგიური მეთოდის დახმარებით. მანიპულაცის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა მეთოდი გამოიყენება და შეადგენს დაახლოებით 20-40 წუთს.

ამის შემდეგ დგინდება წარმონაქმნის ხასიათი: კეთილთვისებიანი, საეჭვო (ატიპიური) ან ავთვისებიანი.

ნემსით განხორციელებული ბიოფსიის (პუნქციური ბიოფსიის) მეთოდები

 • წვრილი ნემსით ასპირაციული ბიოფსიაFine-needle aspiration biopsy (FNAB)
  ამ მეთოდით ბიოფსია ხორციელდება ჩვეიულებრივ ულტრასონოგრაფიული (US) კონტროლით. მას უპირატესობა ენიჭება ძუძუს კისტების და იღლიის ლიმფური კვანძების ბიოფსიისთვის. ასევე ამ მეთოდით შეიძლება განხორციელდეს ძალიან მცირე კვანძების, ან ძუძუს სიღღმეში  მდებარე კვანძების ბიოფსია.
 • მჭრელი ნემსით ბიოფსია
  ეს პროცესი ხორციელდება უფრო მსხვილი (3-4 მმ) ნემსებისა და ბიოფსიის პისტოლეტით.
 • ვაკუუმ-ბიოფსია

რა არის ეს?

ვაკუუმ-ბიოფსია ნემსით განხორციელებული ბიოფსიების მეთოდებიდან უახლესია. ეს მეთოდი გამოიყენება ჩვეულებრივ იმ წარმონაქმნების დიაგნოსტიკისთვის, რომლებიც მხოლოდ მამოგრაფიაზე ჩანს და საეჭვო ძუძუს კიბოს წარმოადგენენ.

 • ბიოფსია MR კონტროლით
  რა არის ეს?  
  ძუძუს MR გამოკვლევა გამოიყენება ძუძუს კიბოს შემთხვევაში ოპერაციის წინ იმის დასადგენად, არის თუ არა ძუძუში სხვა წარმონაქმნები, ან მაღალი რისკის მქონე ქალების სკანირებისათვის.