დიაგნოსტიკა 2017-08-29T23:36:17+00:00

diagnosis

რადიოლოგიური დიაგნოსტიკის მეთოდები (პირველი ნაბიჯი სწორი მკურნალობის გზაზე)

ზუსტი რადიოლოგიური დიაგნოზი აუცილებელია იმისათვის, რომ გადაწყდეს რა სახის მკურნალობა უნდა ჩატარდეს. უახლესი აპარატურა და ტექნოლოგიები და გამოცდილი რადიოლოგები უმნიშვნელოვანესია რადიოლოგიური დიაგნოსტიკისათვის.

ზუსტი რადიოლოგიური დიაგნოზი აუცილებელია იმის გადასაწყვეტად, სჭირდება კიბოს მკურნალობა თუ არა. ამისათვის გარდა კვალიფიციური სპეციალისტებისა ამ სფეროში, აუცილებელია განვითარებული ტექნოლოგიების გამოყენება. აჩიბადემის ჰოსპიტალური ჯგუფი მუშაობს ამ პრინციპით, კვალდაკვალ მიყვება სამედიცინო მეცნიერულ მიღწევებს და მუდმივად აახლებს, ჩაანაცვლებს უახლესი მაღალტექნოლოგიური აპარატურით სადიაგნოზო აღჭურვილობას აჩიბადემის ყველა საავადმყოფიოსა და ამბულატორიულ ცენტრში. აჩიბადემის ჰოსპიტალური ჯგუფი პაციენტებს სთავაზობს დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის სერვისებს ბოლო (უახლესი) ტექნოლოგიიური აპარატურის გამოყენებით და რადიოლოგების წყალობით, რომლებიც მუშაობენ სათანადოდ ტრენირებულ ტექნიკოსებთან და ექთნებთან ერთად.

თანამედროვე სადიაგნოზო ტექნოლოგიები:

PET-CT

PET/CT

სწრაფი და სარწმუნო დიაგნოზისათვის

PET/CT აპარატი გამოიყენება სიმსივნეთა იდენტიფიკაციისათვის ადრეულ სტადიაზე, განსაკუთრებით კიბოს მკურნალობისათვის და იმის დასადგენად, ავთვისებიანია თუ კეთილთვისებიანია ეს სიმსივნე. ეს აპარატი ასევე გამოიყენება ნევროლოგიური და კარდიოლოგიური დაავადებების დიაგნოზისა და მკურნალობისთვის.

Pet/CT ადრეული დიაგნოსტიკისათვის

PET/CT მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ადრეულ დიაგნოსტიკაში. იგი მრავალი დაავადების დასაწყის ფაზაში იდენტიფიცირების საშუალებას იძლევა. PET/CT პრაქტიკაში შემოღებამდე, წარმონაქმნების ონკოლოგიური ხასიათის დასადგენად მხოლოდ ბიოფსია გამოიყენებოდა, ამჟამად კი ეს მაღალი სიზუსტით დგინდება PET/CT-ის საშუალებით.

PET/CT საშუალებას იძლევა 5 მმ ზომის მქონე სიმსივნეების ვიზუალიზაციაც კი მოხდეს, რადგან პაციენტის სხეულის გამოსახულება თანამედროვე კომპიუტერული სისტემის მეშვეობით ხდება. PET/CT, გამოავლენს გლუკოზის გაძლიერებული მეტაბოლიზმს, რაც კიბოს უჯრედებისთვის არის დამახასიათებელი და ამ გზით ნიმუშების აღების გარეშე სწრაფი და სარწმუნო დიაგნოსტიკის საშუალებას იძლევა.

PET/CT მეტასტაზების დროს

PET/CT ასევე ადგენს არის თუ არა დაავადება გავრცელებული მიმდებარე ქსოვილებსა და ლიმფურ კვანძებზე, ანუ არის მეტასტაზები თუ არა. იმის გამო, რომ PET/CT საშუალებით ერთდროულად მთელი სხეულის ვიზუალიზაცია ხდება, შესაძლებელია იმის გარკვევა, გავრცელებულია თუ არა დაავადება სხვა ორგანოებზე. ანუ,  PET/CT ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგალითად, იმის გასარკვევად, ფილტვის სიმსივნე გავრცელებულია თუ არა სხვა შინაგან ორგანოებზე, თირკმელზედა ჯირკვლებზე ან ლიმფურ კვანძებზე (არის თუ არა მეტასტაზები). ანუ ხდება დაავადების გავრცელების, ანუ სტადიის დადგენა.

PET/CT ტარდება აჩიბადემის 6 საავადმყოფოში

აჩიბადემ მასლაკი, აჩიბადემ კოზიატაგი,  აჩიბადემ კადიკოი, აჩიბადემის საერთაშორისო ჰოსპიტალი, ადანა აჩიბადემი, ბურსა აჩიბადემ კოჩაელი  Acibadem Maslak Acibadem Kozyatağı Acibadem Kadıköy, International Hospital Acibadem, Adana Acibadem, Bursa Acibadem Kocaeli.

ინტრაოპერაციული 3 ტესლიანი მაგნიტური რეზონანსი

ეს გამოსახვის ტექნოლოგია, რომელიც გამოიყენება მხოლოდ აჩიბადემ კოზიატაგის ჰოსპიტალში, თურქეთში, აადვილებს თავის ტვინის სიმსივნის სრულ ამოკვეთას ოპერაციის მსვლელობაში გამოსახვის უზრუნველყოფით. ეს ამცირებს მეორე ოპერაციის საჭიროების რისკს, რომელიც საჭიროა თუ სიმსივნის არასრული ამოკვეთისას.

3-ტესლიანი მაგნიტური რეზონანსის უპირატესობები

იძლევა უფრო სარწმუნო ინფორმაციას, ვიდრე დაბალტესლიანი სისტემები

3-ტესლიანი MRI აპარატი იძლევა უფრო სწრაფ მონაცემებს, და უფრო მაღალი რეზოლუციით, როგორც ოპერაციისას, ასევე მის შემდეგ და ექიმს უზრუნველყოფს უფრო სარწმუნო ინფორმაციით, ვიდრე დაბალტესლიანი MRI სისტემები. აპარატი მუშაობს ძლიერი მაგნიტური ველით. იგი ორჯერ უფრო ძლიერ მაგნიტურ ველს ქმნის, ვიდრე ადრე  გამოყენებული 1,5 ტესლიანი MRI დაქსოვილებიდან უფრო მეტ სიგნალს იღებს.

მუშაობს უფრო სწრაფად

3 ტესლიანი  MRI აპარატი ბევრად უფრო სწრაფად მუშაობს, ვიდრე სხვა აპარატები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თავის ტვინზე ოპერაციების დროს. აპარატი საშუალებას აძლევს ქირურგს გადაიღოს MRI სურათები ოპერაციის დროს ნებისმიერ დროს ისე, რომ არ გააღვიძოს პაციენტი და არ დახუროს საოპერაციო არე. ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ისეთი ზომის და გავრცელების სიმსივნეების ოპერირებისას, რომლებიც ძნელად მისადგომ ადგილას არიან ლოკალიზებული. ოპერაციის წარმატებულობის ალბათიობა ამ  შემთხვევაში იზრდება, რადგან მიღებული სურათების ანალიზი ოპერაციის მსვლელობისას ხდება.

ამცირებს განმეორებითი ოპერაციის საჭიროების ალბათობას

ის ოპერაციები, რომელთა დროს ინტრაოპერაციული MRI არ გამოიყენება, მრავალ რისკთან არის დაკავშირებული. ამ დროს სიმსივნის ნარჩენების იდენტიფიცირება ძნელია, რადგან ისინი იმდენად მცირეა, რომ მიკროსკოპშიც კი არ ჩანს და თანაც გარშემომდებარე ტვინის ქსოვილის ფერისაა. კერძოდ, თავის ტვინის ოპერაციებისას არსებობს სიმსივნის არასრული ამოკვეთის 30-40%-იანი ალბათობა. პაციენტი ოპერაციის შემდეგ ინტენსიური თერაპიის განყოფიოლებაში გადაყავთ. სიმსივნე სრულად ამოიკვეთა თუ არა, შესაძლოა დადგინდეს MRI გადაღებით მხოლოდ მას შემდეგ, რაც პაციენტმა ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში დაჰყო 24 საათი. თუ დადგინდა, რომ სიმსივნე არასრულად ამოიკვეთა, ტარდება მეორე ოპერაცია. ინტრაოპერაციული MRI-ს წყალობით ოპერაციის მსვლელობისას დგინდება  სიმსივნის ნარჩენები კიდევ არის თუ არა თავის ტვინში, და ამიტომ მეორე ოპერაცია, როგორც წესი, საჭირო აღარ არის ხოლმე.

სიმსივნის ნარჩენების ნულოვანი ალბათობა

3 ტესლიანი MRI აპარატის წყალობით, სიმსივნის ნაწილის თავის ტვინში დარჩენის ალბათობა თითქმის არ არის. ყველა ნარჩენის იდენტიფიცირება ხდება გადაღებული გამოსახულებების საშუალებით.  შესაბამისად, ქირურგი იღებს სარწმუნო ინფორმაციას, რომელსაც ეყრდნობა, როდესაც სიმსივნის სრულად ამოკვეთას ახორციელებს. სიმსივნის ხელახალი ზრდა მნიშვნელოვნად აუარესებს ადამიანის ცხოვრების ხარისხს და საფრთხეს უქმნის მის სიცოცხლეს. სიმსივნის სრული ამოკვეთის შემდეგ თავის ტვინის ავთვისებიანი სიმსივნეების შემთხვევაში რეციდივამდე დრო მნიშვნელოვნად ხანგრძლივდება.

საოპერაცხიო მიდამოს ზუსტი იდენტიფიცირება

ოპერაციასთან დაკავშირებული გვერდითი ეფექტები აღმოფხვრილია

დიგიტალური მამოგრაფია ტომოსინთეზით

მამოგრაფიის აპარატი, რომელიც საუკეთესო ხარისხის ორ და სამგანზომილებიან გამოსხაულებებს იღებს უმცირესი დასხივების პირობებში. ორგანზომილებიანი და მრავალშრიანი სამგანზომილებიანი ტომოსინთეზური გამოსახვის საშუალებით, იგი კიბოს ყველაზე ადრეული დიაგნოსტიკის საშუალებას იძლევა.