Truebeam STx 2017-08-30T00:06:05+00:00

true-beam-radiation

აპარატი Truebeam STx აღჭურვილია მეორე და უფრო სენსიტიური სისტემით, რომელიც პაციენტს სამკურნალო პოზიციასი ათავსებს, ახდენს სუნთქვის მონიტორინგს, პოზიციის კონტროლსა და კორექციას. დამხმარე სისტემის – Novalis- ExacTrac  საშუალებით შესაძლებელია 6 -განზომილებიანი პოზიციის კორექცია. TrueBeam STx საშუალებით შესაძლებელია მართული რადიოთერაპია უკეთესი იმიჯინგით და სხივების ზუსტი დამიზნება.  ამგვარად ჩვენ კიდევ ერთი ნაბიჯით ახლოს ვართ ჯანმრთელი ქსოვილების რადიაციის გავლენისაგან დაცვასთან. რადიაციული თერაპიის ახალი აპარატურით და გამოყენების საშუალებებით კიბოს მკურნალობაში ახალი ერა შეიძლება დაიწყოს.

ყველა ახალი რადიოთერაპიული ტექნიკა ერთ აპარატში

გარდა იმისა, რომ აპარატს შეუძლია ნებისმიერი ტიპის მარტივი დასხივება, მას ასევე აქვს კონფორმალური ტექნიკა იმისთვის, რომ სხივების ფორმა შეცვალოს სისმსივნის სტრუქტურის შესაბამისად;  IMRT (ცვლადი ინტენსივობის რადიოთერაპია – intensity adjusted radiotherapy) და IGRT (იმიჯინგით მართული რადიოთერაპია – image guided radiotherapy);  RapidArc (მოცულობაზე დაფუძნებული ცვლადი ინტენსივობის მკურნალობა, რომელიც ამოკლებს პაციენტის მკურნალობის დროს) და რადიოქირურგიის მეთოდები, ყველაზე სენსიტიური გამოსახვის და განხორციელების საშიუალებებით.

TrueBeam STx საშუალებით, ასევე შესაძლოა განხორციელდეს რადიოქირურგიული (SRS) პროცესი, რომელიც ფოკუსირდება სამიზნეზე სამ განზომილებაში მაღალი დოზით და იძლევა ისეთივე შედეგებს, როგორც ქირურგიული გზით სიმსივნის ამოკვეთა.

ასევე ამ აპარატით ხორციელდება SBRT ტექნიკა, რომლის საშუალებით სხეულის ნებისმიერ ნაწილში არსებული მცირე სიმსივნეების მკურნალობა უსაფრთხოდ ხდება რამოდენიმე  დასხივების სესიით (3-5).

ჯანმრთელი ქსოვილი არის დაცული, ხოლო მკურნალობის ხანგრძლივობა 4-8-ჯერ მცირდება

ამ აპარატის გამორჩეული თვისებაა ის, რომ იგი ახორციელებს უფრო სწრაფ, უსაფრთხო და ეფექტურ მკურნალობას.

მისი საშუალებით შესაძლებელია სამიზნის განსაზღვრა 0,5 მმ სიზუსტით და მისი დასხივება ძალიან მოკლე დროის მანძილზე. იმის გამო, რომ აპარატს შეუძლია ერთი სესიის დროს რადიაციის ძალიან მაღალი დოზით დასხივება მოახდინოს, შესაძლოა სასურველი შედეგის მისაღწევად საჭირი იყოს მხოლოდ 3-5 სესია ნაცვლად 25-35-ისა. ამით ასევე მნიშვნელოვნად მოკლდება პერიოდი, როდესაც პაციენტი იძულებულია ერთ პოზიციაში იყოს და არ გაინძრეს დასხივების პროცესში. გარდა ამისა, მკურნალობისას სიმსივნის მოძრაობით გამოწვეული უზუსტობები მინიმუმამდეა დაყვანილი.  იმის წყალობით, რომ რადიოთერაპია შესაძლებელია ფოკუსირებული იქნას სამიზნის ცენტრზე, ჯანმრთელი ქსოვილები ნაკლებად სხივდება. აპარატს აქვს უნარი დასხივების პროცესში მოახდინოს სუნთქვის მონიტორინგი ფილტვის, ღვიძლის და ძუძუს სიმსივნეების დასხივებისას, რაც ასევე ჯანმრთელი ქსოვილების დაცვას განაპირობებს.

იგი დასხიცვების სიზუსტეს ამოწმებს წამის მემილიონედში

აპარატი, რომელშიც ჩამონტაჟებულია ხაზოვანი ამაჩქარებლის უახლესი ტექნოლოგიური მოდელი, მთელ მკურნა;ლობას კომპიუტერიზებული კონტროლის პირობებში ახორციელებს. სისტემას ადამიანური შეცდომის ალბათობა მინიმუმამდე დაჰყავს. იგი ამოწმებს დასხივების სიზუსტეს მკურნალობის პროცესში კოლიმატორის სისტემის მეშვეობით წამის მემილიონედში, რათა დარწმუნდეს მკურნალობის სისწორეში.

კოლიმატორის სისტემა უზრუნველყოფს რადიაციის რეგულარულ შემოწმებას იმისთვის, რომ პაციენტის მკურნალობა მაქსიმალურად ზუსტად მოხდეს. სისტემა, რომელიც მართავს სამკურნალო მაგიდას და პაციენტის პოზიციას სისწრაფეს და აკურატულობას სინქრონულად არეგულირებს.

მკურნალობს ყველა სიმსივნეს, რომელსაც დასხივება ესაჭიროება

ნებისმიერი სიმსივნე, რომელიც საჭიროებს დასხივებას, ამ აპარატით წარმატებით შესაძლოა იყოს ნამკურნალევი. იგი განსაკუთრებით გამოსადეგია თავის არეში სიმსივნეებისათვის, მცირე ზომის სიმსივნეებისათვის და მაღალი რისკის ორგანოების მახლობლად ლოკალიზებული სიმსივნეების შემთხვევებში. იგი მკურნალობის სათანადო მეთოდს უზრუნველყოფს  ფილტვის და სპინალური სიმსივნეებისათვის და დასხივების მეორე სესიის საჭიროებისას. ამ აპარატის საშუალებით ხორციელდება რადიოთერაპია გამა დანისათვის (GammaKnife) დამახასიათებელი სიზუსტით და ხარისხით თავის მიდამოს სიმსივნეებისას, რომლებიც მათი ზომისა და ლოკალიზაციის გამო საჭიროებენ გამა დანას.

რა არის მისი უპირატესობა?

TrueBeam STx კიბოს მკურნალობის უახლესი ტექნოლოგიური მეთოდია და იგი მნიშვნელოვანი უპირატესობებით ხასიათდება.

იგი სიმსივნეს სწრაფად ასხივებს ძალიან მაღალი დოზით. ამით მკურნალობის სიზუსტე და პაციენტის კომფორტულობა გაზრდილია.

გამოსახულების ხარისხი ძალიან მაღალია. შესაბამისად, რადიოლოგებს შეუძლიათ უკეთესად დაინახონ მცირე დეტალები.

ასევე, IGRT (გამოსახულებით მართული რადიოთერაპია -image guided radiotherapy) სისტემებით, სამიზნეზე სხივების ზუსტი მიმართვა შესაძლოა მოხდეს მეტი სენსიტიურობითა და უფრო მოკლე დროში. გამოსახვის სხვა სისტებებისაგან განსხვავებით, იმიჯინგით მიყენებული დამატებითი დასხივება ამ აპარატში 25%-ით ნაკლებია.

მილიმეტრული მექანიკური სიზუსტე საკვანძო მნიშვნელობისაა სიმსივნეზე სხივების ზუსტი ფოკუსირებისათვის. ეს საშუალებას იძლევა პაციენტის მკურნალობა გეგმის შესაბამისად განხორციელდეს.

მექანიკური სისტემის სხვა აპარატებთან შედარებით სწრაფი მოძრაობა ამცირებს მკურნალობის დროს 4-8-ჯერ.