3 ტესლიანი MR 2017-08-30T19:42:24+00:00

3-tesla

ინტრაოპერაციული მაგნიტური რეზონანსი (MR), არის გამოსახვის ტექნოლოგია, რომელიც გამოიყენება მხოლოდ აჩიბადემ კოზიატაგის ჰოსპიტალში (Acibadem Kozyatağı Hospital) თურქეთში და აადვილებს სიმსივნის სრულად ამოღებას თავის ტვინის ოპერაციის დროს  გამოსახულების უზრუნველყოფით. იგი მკვეთრად ამცირებს სიმსივნის ნარჩენების გამო განმეორებითი ოპერაციის საჭიროებას.

  • ტესლიანი MR-ის უპიურატესობები:

ეს გამოსახვის ტექნოლოგია, რომელიც გამოიყენება მხოლოდ აჩიბადემ კოზიატაგის ჰოსპიტალში, თურქეთში, აადვილებს თავის ტვინის სიმსივნის სრულ ამოკვეთას ოპერაციის მსვლელობაში გამოსახვის უზრუნველყოფით. ეს ამცირებს მეორე ოპერაციის საჭიროების რისკს, რომელიც საჭიროა თუ სიმსივნის არასრული ამოკვეთისას.

  • mr-doctorტესლიანი მაგნიტური რეზონანსის უპირატესობები

იძლევა უფრო სარწმუნო ინფორმაციას, ვიდრე დაბალტესლიანი სისტემები

3-ტესლიანი MRI აპარატი იძლევა უფრო სწრაფ მონაცემებს, და უფრო მაღალი რეზოლუციით, როგორც ოპერაციისას, ასევე მის შემდეგ და ექიმს უზრუნველყოფს უფრო სარწმუნო ინფორმაციით, ვიდრე დაბალტესლიანი MRI სისტემები. აპარატი მუშაობს ძლიერი მაგნიტური ველით. იგი ორჯერ უფრო ძლიერ მაგნიტურ ველს ქმნის, ვიდრე ადრე  გამოყენებული 1,5 ტესლიანი MRI დაქსოვილებიდან უფრო მეტ სიგნალს იღებს.

მუშაობს უფრო სწრაფად

3 ტესლიანი  MRI აპარატი ბევრად უფრო სწრაფად მუშაობს, ვიდრე სხვა აპარატები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თავის ტვინზე ოპერაციების დროს. აპარატი საშუალებას აძლევს ქირურგს გადაიღოს MRI სურათები ოპერაციის დროს ნებისმიერ დროს ისე, რომ არ გააღვიძოს პაციენტი და არ დახუროს საოპერაციო არე. ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ისეთი ზომის და გავრცელების სიმსივნეების ოპერირებისას, რომლებიც ძნელად მისადგომ ადგილას არიან ლოკალიზებული. ოპერაციის წარმატებულობის ალბათიობა ამ  შემთხვევაში იზრდება, რადგან მიღებული სურათების ანალიზი ოპერაციის მსვლელობისას ხდება.

ამცირებს განმეორებითი ოპერაციის საჭიროების ალბათობას

ის ოპერაციები, რომელთა დროს ინტრაოპერაციული MRI არ გამოიყენება, მრავალ რისკთან არის დაკავშირებული. ამ დროს სიმსივნის ნარჩენების იდენტიფიცირება ძნელია, რადგან ისინი იმდენად მცირეა, რომ მიკროსკოპშიც კი არ ჩანს და თანაც გარშემომდებარე ტვინის ქსოვილის ფერისაა. კერძოდ, თავის

ტვინის ოპერაციებისას არსებობს სიმსივნის არასრული ამოკვეთის 30-40%-იანი ალბათობა.

brain-mr

პაციენტი ოპერაციის შემდეგ ინტენსიური თერაპიის განყოფიოლებაში გადაყავთ.

სიმსივნე სრულად ამოიკვეთა თუ არა, შესაძლოა დადგინდეს MRI გადაღებით მხოლოდ მას შემდეგ, რაც პაციენტმა ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში დაჰყო 24 საათი. თუ დადგინდა, რომ სიმსივნე არასრულად ამოიკვეთა, ტარდება მეორე ოპერაცია. ინტრაოპერაციული MRI-ს წყალობით ოპერაციის მსვლელობისას დგინდება  სიმსივნის ნარჩენები კიდევ არის თუ არა თავის ტვინში, და ამიტომ მეორე ოპერაცია, როგორც წესი, საჭირო აღარ არის ხოლმე.

სიმსივნის ნარჩენების ნულოვანი ალბათობა

3 ტესლიანი MRI აპარატის წყალობით, სიმსივნის ნაწილის თავის ტვინში დარჩენის ალბათობა თითქმის არ არის. ყველა ნარჩენის იდენტიფიცირება ხდება გადაღებული გამოსახულებების საშუალებით.  შესაბამისად, ქირურგი იღებს სარწმუნო ინფორმაციას, რომელსაც ეყრდნობა, როდესაც სიმსივნის სრულად ამოკვეთას ახორციელებს. სიმსივნის ხელახალი ზრდა მნიშვნელოვნად აუარესებს ადამიანის ცხოვრების ხარისხს და საფრთხეს უქმნის მის სიცოცხლეს. სიმსივნის სრული ამოკვეთის შემდეგ თავის ტვინის ავთვისებიანი სიმსივნეების შემთხვევაში რეციდივამდე დრო მნიშვნელოვნად ხანგრძლივდება.

საოპერაცხიო მიდამოს ზუსტი იდენტიფიცირება

ოპერაციასთან დაკავშირებული გვერდითი ეფექტები აღმოფხვრილია