ზოგად მონაცემთა დაცვა- ACIBADEM

მონაცემთა ზოგადი დაცვა

საინფორმაციო ფორმა პერსონალური მონაცემების მოპოვებისა და დამუშავებისშესახებ

სს “აჯიბადემ საღლიქ ჰიზმეთლერი ვე თიჯარეთ”-ს (შემდგომში “აჯიბადემი”) დააჯიბადემის აქციების საკონტროლო პაკეტის მფლობელებს, მშობელ კომპანიებს დააფილირებულ პირებს (შემდგომში ერთობლივად წოდებულნი, როგორც “აჯიბადემისჯგუფი”) შეუძლიათ იმოქმედონ, როგორც “მონამცემთა ზედამხედველებმა” პერსონალური მონაცემების დაცვის №6698 კანონის თანახმად (შემდგომში “კანონი”), მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგლამენტის 2016/679 (“GDPR”) და სხვა შესაბამისიკანონებისა და რეგულაციების თანახმად, დაამუშავონ თქვენი პერსონალურიინფორმაცია ძირითადი სამედიცინო მომსახურების შესახებ №3359 კანონისფარგლებში და აღნიშნული კანონის შესაბამისად, ასევე, მთავრობის დადგენილების – ჯანდაცვის სამინისტროსა და მისი აფილირებული კომპანიების ფორმირებისა დამოვალეობების შესახებ №663 კანონის, კერძო საავადმყოფოების რეგულაციების დაჯანმრთელობის სამინისტროს სხვა რეგულაციების და სხვა მოქმედი კანონებისა დადებულებების შესაბამისად.

1. პერსონალური მონაცემების მიღება და დამუშავება, და დამუშავების მიზნები:

თქვენი პირადი მონაცემების შეგროვება და მოპოვება ხდება სიტყვიერად, წერილობითან ვიზუალურ ან ელექტრონულ მედიაში, ქოლცენტრის, ინტერნეტ – ვებგვერდისსაშუალებით, სიტყვიერად, წერილობით ან სხვა მსგავსი არხების საშუალებით, ისეთიმომსახურების გაწევისთვის, როგორიცაა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა, პროფილაქტიკური მედიცინა, სამედიცინო დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და სხვამომსახურებები შეთავაზებული აჯიბადემის ჯგუფის მიერ, ან ჯანდაცვისმომსახურებების დაგეგმვისა და მართვისთვის და დაფინანსებისთვის და აჯიბადემისჯგუფის კომპანიების საქმიანობის სფეროების შესაბამისად. თქვენი ზოგადიპერსონალური მონაცემები და სპეციალური პირადი მონაცემები, განსაკუთრებითთქვენი ჯანდაცვის მონაცემები, ჯგუფის მიერ შეიძლება დამუშავდეს შეზღუდულიმოცულობით ყველა და ნებისმიერი მიზნისთვის, მათ შორის, მაგრამ არშემოიფარგლება შემდეგი მიზნებით:

 • თქვენი საიდენტიფიკაციო მონაცემები და ინფორმაცია: თქვენი სახელი, გვარი, თურქეთის რესპუბლიკის პირადი ნომერი, პასპორტის ნომერი ან დროებითითურქეთის რესპუბლიკის საიდენტიფიკაციო ნომერი, დაბადების თარიღი დაადგილი, ოჯახური მდგომარეობა, სქესი, სოციალური დაცვის ან პაციენტის ოქმისნომერი, ასევე, სხვა საიდენტიფიკაციო მონაცემები, რომლებიც შესაძლოასასარგებლო იყოს ჩვენ მიერ თქვენი იდენტიფიცირებისთვის; და
 • თქვენი საკომუნიკაციო ინფორმაცია: თქვენი მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და სხვა საკომუნიკაციო მონაცემები დათქვენი სიტყვიერი საუბარი ექიმთან ან სატელეფონო საუბრების ჩანაწერები, რომლებიც ინახება კლიენტთა მომსახურების ან პაციენტთა მომსახურებისგანყოფილებებში ქოლცენტრის სტანდარტების შესაბამისად, ასევე, თქვენიპირადი მონაცემები, რომლებიც შეგროვებულია ჩვენთან ელექტრონული ფოსტით, წერილით ან კომუნიკაციის სხვა საშუალებებით კომუნიკაციის პერიოდში; და
 • თქვენი საანგარიშსწორებო ინფორმაცია: თქვენი საბანკო ანგარიშის ნომერი, IBAN-ის ნომერი, საკრედიტო ბარათის თარიღი, ინვოისის თარიღი და სხვა მსგავსიფინანსური მონაცემი და ინფორმაცია; და
 • თქვენი კერძო ჯანმრთელობის დაზღვევის მონაცემები და სოციალური დაცვისსააგენტოს მონაცემები და ინფორმაცია, აუცილებელი სამედიცინომომსახურებების დაგეგმვისა და დაფინანსებისთვის; და
 • კამერის ჩანაწერები და კამერის მიერ გადაღებული თქვენი გამოსახულებები, რომელთა გადაღება და შენახვა განხორციელდა უსაფრთხოებისა და აუდიტისმიზნებისთვის თქვენი საავადმყოფოში ან სამედიცინო ცენტრებში ვიზიტის დროს; და
 • თქვენი მანქანის სანომრე ნიშნის ნომერი, ავტოსადგომის გამოყენებისშემთხვევაში; და
 • თქვენი ჯანდაცვის ინფორმაცია: თქვენი პირადი მონაცემები თქვენიჯანმრთელობისა და სექსუალური ცხოვრების შესახებ, მიღებული და შეგროვებულისამედიცინო დიაგნოსტირების, მკურნალობისა და მოვლის მომსახურების გაწევისპერიოდში, ან მათი გაწევის შედეგად, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ლაბორატორიული ანალიზის შედეგებით, ტესტირების შედეგებით, სამედიცინოშემოწმების მონაცემებით, ექიმთან ვიზიტის დანიშვნის მონაცემებით დაინფორმაციით, შემოწმების მონაცემებით და დანიშნულების მონაცემებით დაინფორმაციით; და
 • თქვენი ჯანდაცვის ინფორმაცია და თქვენ მიერ შემდეგი ვებ-საიტებისთვისგაგზავნილი ან ვებ-საიტებზე შეყვანილი სხვა პირადი მონაცემები;
  • www.acibademinternational.com
  • http://www.acibadem.ae/
  • http://www.acibadem.fr/
  • http://www.acibadem.com.ru/
  • https://acibadem.ge/
  • http://www.acibadem.bg/
  • http://www.acibadem.mk/
  • http://acibadem.hr/
  • http://www.acibadem.rs/
  • http://www.acibadem.ba/
  • http://www.acibadem.al/
  • http://acibadem.com.ro
  • http://acibadem.com.de
  • http://acibadem.ir
  • https://www.acibadembeautycenter.com/
  • https://www.acibademevent.com/
 • თუ და როცა თქვენ წარადგენთ აჯიბადემში ან აჯიბადემის ჯგუფის ნებისმიერკომპანიაში სამსახურში აყვანის შესახებ განაცხადს, თქვენი პერსონალურიმონაცემები და ინფორმაცია, ასევე, მათ შორის, თქვენი რეზიუმე, წარმოდგენილითქვენ მიერ და თუ თქვენ ხართ თანამშრომელი ან აჯიბადემის ჯგუფთანდაკავშირებული თანამშრომელი, თქვენი შრომითი ხელშეკრულება და ყველა სხვასახის პერსონალური მონაცემი სამსახურის მიმართ თქვენი განწყობილებისშესახებ.

ნებისმიერი სახის პერსონალური მონაცემი მოპოვებული აჯიბადემის ჯგუფის მიერ (მათშორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება თქვენი სპეციალური პერსონალური მონაცემებით) შეიძლება დამუშავდეს შემდეგი მიზნებისთვის:

 • თქვენი ვინაობის დასადასტურებლად, და
 • საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის, პროფილაქტიკური მედიცინის, სამედიცინო დიაგნოსტიკის, მკურნალობისა და დამხმარე მომსახურებების, ჯანდაცვის სერვისების დაგეგმვის, მართვის და დაფინანსების მიზნით, და
 • მოთხოვნილი ინფორმაციის ჯანმრთელობის სამინისტროსთან და სხვა შესაბამისსაჯარო ორგანოებთან და ადმინისტრაციებთან გაცვლის მიზნით მოქმედიკანონებისა და რეგულაციების შესაბამისად, და
 • საავადმყოფოებისა და სამედიცინო ცენტრების შიდა ოპერაციებისა დაყოველდღიური ოპერაციების დაგეგმვისა და მართვის მიზნით, და
 • საავადმყოფოს მენეჯმენტის, პაციენტთა უფლებების დაცვის და პაციენტთაგამოცდილების დეპარტამენტების საქმიანობით პაციენტთა კმაყოფილების დონისგაზომვის, ამაღლებისა და შესწავლის მიზნით, და
 • მედიკამენტების შეძენის მიზნით, და
 • ექიმთან ვიზიტის ჩანიშვნის შემთხვევაში, აღნიშნული ვიზიტის შესახებ თქვენიინფორმირების მიზნით, და
 • რისკის მართვისა და ხარისხის გაუმჯობესების ღონისძიებების შესრულებისმიზნით, და
 • სამედიცინო მომსახურების შემდგომი განვითარებისათვის ანალიზის ჩატარებისმიზნით, და
 • თქვენი სამედიცინო მომსახურებების დაფინანსების მიზნით პაციენტთამომსახურების, ფინანების საკითხთა და მარკეტინგის განყოფილების მიერ დათქვენი სამედიცინო გამოკვლევის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ხარჯებისდაფარვის და მოთხოვნილი ინფორმაციის კერძო ჯანმრთელობის დაზღვევისფირმებისთვის გაზიარების მიზნით, როგორც თქვენი პროგრამაში მონაწილეობისუფლების ქონის შესახებ ცნობების შეკრების ნაწილი, და
 • კვლევებისა და გამოკვლევების ჩატარების მიზნით, და
 • იურიდიულ და მარეგულირებელ მოთხოვნებთან და პირობებთან შესაბამისობა, და
 • ჯანმრთელობის დაზღვევის კერძო ფირმებთან მოთხოვნილი ინფორმაციისგაზიარება სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროცესში, და
 • რისკის მართვისა და ხარისხის ამაღლების ღონისძიებების ჩატარება ხარისხის, პაციენტის გამოცდილებისა და ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტებისმიერ, და
 • ინვოისების გაცემა პაციენტთა მომსახურების, ფინანსურ საკითხთაგანყოფილებისა და სხვა შესაბამისი დეპარტამენტების მიერ ჩვენიმომსახურებების გათვალისწინებით და იმ ინსტიტუტებსა და ფირმებთან თქვენიურთიერთობების დადასტურება, რომლებთანაც გაქვთ გაფორმებული კონტრაქტი, და
 • კამპანიებში მონაწილეობა და კამპანიის ინფორმაციის გამჟღავნება და ასევე, სპეციალური შინაარსის (კონტენტის), დისკრეტული და აბსტრაქტული სარგებლის შემუშავება და გადაცემა ვებ და მობილური არხებში მედია-კომუნიკაციის დაქოლცენტრების დეპარტამენტების მიერ.

თქვენი პერსონალური მონაცემები მოპოვებული და დამუშავებული მოქმედიკანონებისა და რეგულაციების შესაბამისად შეიძლება გადაეცეს ფიზიკურ არქივებს და/ან აჯიბადემის ან აჯიბადემის ჯგუფის საინფორმაციო სისტემებს და შეიძლება შენახულიქნეს, როგორც ციფრულ, ასევე ფიზიკურ პლატფორმებზე.

2. პერსონალური მონაცემების გადაცემა

თქვენი პერსონალური მონაცემები აჯიბადემის და აჯიბადემის ჯგუფის მიერ შეიძლებაგადაეცეს აჯიბადემის ჯგუფში შემავალ კომპანიებს ან კერძო სადაზღვევო კომპანიებს, ჯანდაცვის სამინისტროს და მის ქვეუწყებებს, სოციალური დაცვის სააგენტოს, უსაფრთხოების გენერალურ დირექტორატს და უსაფრთხოების სხვა ძალებს, მოსახლეობისა და აღწერის გენერალურ დირექტორატს, თურქეთის ფარმაცევტთაასოციაციას, სასამართლოებს და სხვა ნებისმიერ იუიდიულ ორგანოს თქვენითანხმობით და თქვენი თანხმობით აჯიბადემს შეუძლია შეზღუდულად გაუზიაროსთქვენი პერსონალური მონაცემები მესამე პირებს, თქვენს უფლებამოსილწარმომადგენლებს და აგენტებს და მესამე მხარეებს, რომლებიც ჩვენ გვთავაზობენსაკონსულტაციო მომსახურებებს, რომლებიც მოიცავენ, მაგრამ არ შემოიფარგლებიანშემდეგით: იურისტებს, საგადასახადო და ფინანსურ კონსულტანტებს, აუდიტორებს, დაჩვენს ბიზნეს პარტნიორებს და სხვა მესამე მხარეებს, რომლებიც თანამშრომლობენჩვენთან სამედიცინო მომსახურებების შემდგომი განვითარების ან სამედიცინომომსახურებების გაწევის მიმართულებით ზემოაღნიშნული მიზნებისთვის, მათ შორის, მარეგულირებელ და ზედამხედველობით ორგანოებს და ადმინისტრაციებს, ინფორმაციის დამუშავების ზემოთ ჩამოთვლილი მიზნებისთვის კანონის, GDPR-ს დასხვა მოქმედი კანონებისა და რეგულაციების შესაბამისად.

3. პერსონალური მონაცემების მოპოვების მეთოდები და იურიდიული საფუძვლები

თქვენი პერსონალური მონაცემები გროვდება და მუშავდება ყველა ფორმის ვერბალურ, წერილობით, ვიზუალურ ან ელექტრონულ მედიაში, ზემოთ ჩამოთვლილიმიზნებისათვის და ყველა სახის სამუშაოების შესრულებისთვის, რომლებიც შედისაჯიბადემის საქმიანობის სფეროში კანონმდებლობის ფარგლებში დაკანონმდებლობის შესაბამისად, აჯიბადემის ყველა სახის სახელშეკრულებო დაიურიდიული მოვალეობის სრულად და სწორად შესრულებისთვის. თქვენიპერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და მოპოვების სამართლებრივისაფუძვლებია შესაბამისი დებულებები:

 • პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ №6698 კანონი
 • მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგლამენტი 2016/679 (“GDPR”) და ძირითადისამედიცინო მომსახურების №63359 კანონი, და
 • მთავრობის დადგენილება – ჯანდაცვის სამინისტროსა და მისი აფილირებულიკომპანიების ფორმირებისა და მოვალეობების შესახებ №663 კანონი, და
 • კერძო საავადმყოფოების რეგულაციები, და
 • რეგულაცია პირადი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ ინფორმაციის დამუშავებისადა დაცვის შესახებ, და
 • ჯანმრთელობის სამინისტროს სხვა რეგულაციები და სხვა მოქმედი კანონები დადებულებები.

გარდა ამისა, როგორც კანონის მე-6 მუხლის მე-3 პარაგრაფით არისგათვალისწინებული, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცმები, შეიძლება დამუშავდეს იმ პირების მიერ, რომლებსაც აქვთ კონფიდენციალურობისშენარჩუნების ვალდებულება ან უფლებამოსილი ოფიციალური პირების დაორგანიზაციების მიერ, ინფორმაციის დამუშავების შესაბამისი მიზნობრიობის შესახებწინასწარი თანხმობის მიღების ვალდებულების გარეშე, მხოლოდ საზოგადოებრივიჯანმრთელობის დაცვის, პრევენციული მედიცინის, სამედიცინო დიაგნოსტირების, მკურნალობისა და შენარჩუნების მომსახურებებისთვის და ჯანმრთელობის დაცვისდაგეგმვის, მართვისა და დაფინანსების მიზნით.

4. თქვენი უფლებები პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებით

კანონისა და GDPR-ისა და სხვა შესაბამისი მოქმედი კანონებისა და რეგულაციებისშესაბამისად, თქვენ გაქვთ უფლება:

 • გაიგოთ, დამუშავდა თუ არა თქვენი პერსონალური მონაცემები, და
 • თუ თქვენი პერსონალური მონაცემები დამუშავდა, მოითხოვოთ აღნიშნულთანდაკავშირებული ინფორმაცია, და
 • გქონდეთ წვდომა და მოითხოვოთ პერსონალური სამედიცინო მონაცემები დაინფორმაცია, და
 • გაიგოთ პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი და გაიგოთ გამოიყენებაისინი დანიშნულებისამებრ თუ არა, და
 • გაიგოთ მესამე პირები წარმოადგენენ რეზიდენტს ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნისგარეთ და ვის გადაეცა თქვენი პერსონალური მონაცემები, და
 • თუ თქვენი პერსონალური მონაცემები მუშავდება არასრულად ან შეცდომით, მოითხოვოთ შესწორება ან მათი შევსება, და
 • მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების წაშლა ან განადგურება, და
 • თქვენი პერსონალური მონაცემების არასრული ან არასწორი დამუშავებისშემთხვევაში, მოითხოვოთ იმ მესამე მხარეების ინფორმირება თქვენიპერსონალური მონაცემების შესწორებისა და სრულყოფის შესახებ, რომლებსაცთქვენი პერსონალური მონაცმემები ადრე გადაეცათ, და/ან ინფორმირება თქვენიპერსონალური მონაცემების წაშლის ან განადგურების შესახებ.
 • გააპროტესტოთ ნებისმიერი დასკვნა, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას თქვენიინტერესების საწინააღმდეგოდ, მხოლოდ ავტომატური სისტემების გამოყენებითდამუშავებული თქვენი პირადი მონაცემების ანალიზისას.

თუ თქვენ ნებისმიერ დროს გამოიყენებთ თქვენს ზემოთ ჩამოთვლილ ერთ ან მეტუფლებას, შესაბამისი ინფორმაცია გადმოცემული იქნება თქვენთვის გარკვევით დაგასაგებად, წერილობით ან ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით, თქვენს მიერმოწოდებული საკომუნიკაციო მონაცემებისა და ინფორმაციის გამოყენებით.

5. მონაცემთა უსაფრთხოება

აჯიბადემი იცავს თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას, ტექნიკური და ადმინისტრაციულიუსაფრთხოების კონტროლის სრული და მკაცრი დაცვით, რომელთა მიღებაცაუცილებელია ინფორმაციის უსაფრთხოების სტანდარტებისა და პროცედურებისმოთხოვნების შესაბამისად. ხსენებული უსაფრთხოების მოქმედებები და ზომებიმიიღება და გათვალისწინებულია სავარაუდო რისკების შესაბამის დონეზე, ასევეტექნოლოგიური შესაძლებლობების გათვალისწინებით.

6. საჩივრები და შეტყობინებები

თქვენი პერსონალური მონაცემები დაცულია ხელმისაწვდომი ტექნიკური დაადმინისტრაციული შესაძლებლობების ფარგლებში და აუცილებელი უსაფრთხოებისმოქმედებებისა და ზომების მიღება და მათი მიწოდება ხდება სავარაუდო რისკებისშესაბამის დონეზე, ასევე ტექნოლოგიური შესაძლებლობების გათვალისწინებით.

აქ მოცემული “პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონის და / ან GDPR-ისშესაბამისად განცხადების ფორმის” შევსებით, თქვენ შეგიძლიათ გადასცეთ დაწარადგინოთ თქვენი იურიდიული მოთხოვნები:

 • (i) შემდეგ მისამართზე გაგზავნით: თურქეთი, სტამბოლი, ალთუნიზადე, ფაჰრეთთინ ქერიმ გოქაის გამზირი N49, სატვირთო საკურიერო მომსახურებისსაშუალებით, განცხადებასთან ერთად, რომელსაც უნდა ჰქონდეს თქვენი სველიხელმოწერა და უნდა იყოს მოთავსებული კონვერტში წარწერით “კორპორატიულისამდივნო”-ს დეპარტამენტისთვის, მონიშნული შემდეგი ფრაზით: “ინფორმაციისმოთხოვნა პირად მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის შესაბამისად” ან”ინფორმაციის მოთხოვნა GDPR-ის შესაბამისად”, ან
 • (ii) გაგზავნილ იქნეს საჯარო ნოტარიუსის მეშვეობით, ან
 • (iii) გაგზავნილ იქნეს ელ. ფოსტის შემდეგ მისამართზე: acibademsaglik@hs02.kep.tr უსაფრთხო ელექტრონული საშუალებებით ანმობილური ხელმოწერით, თქვენი რეგისტრირებული ელექტრონული ფოსტისმისამართის ან ჩვენს სისტემაში რეგისტრირებული თქვენი ელექტრონული ფოსტისმისამართის საშუალებით და / ან
 • (iv) ფაილის ხელმოწერით “word” or “pdf ფორმატში”, მიმართული აჯიბადემისთვისთქვენი დაცული ელექტრონული ხელმოწერით მისამართზე: kisiselveri@acibadem.com, ელ. ფოსტის სათაურის ველში მიუთითეთ ფრაზა”ინფორმაციის მოთხოვნა პირად მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონისშესაბამისად” ან “ინფორმაციის მოთხოვნა GDPR-ის შესაბამისად”.

უმორჩილესად გთხოვთ, კანონის და / ან GDPR-ის ფარგლებში თქვენი იურიდიულიმოთხოვნებისთვის შეავსოთ აქ მოცემული “პერსონალური მონაცემების დაცვისკანონის და / ან GDPR-ის შესაბამისად განცხადების ფორმა” და გამოგვიგზავნოთ ამფორმაში ზემოთ აღნიშნული საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენებით.

ᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝᲑᲐ

ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘ

ACIBADEM

×
ძიება