ბრაქითერაპია - ACIBADEM Healthcare Group

ბრაქითერაპია

ბრაქითერაპია არის მეთოდი, რომელიც გამოიყენება დაავადების ადგილობრივი კონტროლის გასაუმჯობესებლად, გარეგან რადიოთერაპიამდე და მის შემდეგ, სიმსივნის უფრო მეტი რადიაციული დოზით დასხივების გზით. გარდა ამისა, მისი გამოყენება შესაძლებელია იმ პაციენტების სამკურნალო მიზნებისთვის ვისი მდგომარეობაც შეესაბამება ასეთ მკურნალობას.

ბრაქითერაპიისას, რადიაქტიული წყაროები თავსდება სიმსივნესა და სამიზნე ქსოვილებში უნიკალური მეთოდით, ამრიგად უზრუნველყოფილია დასხივების დოზის შეზღუდვა წყაროების გარშემო.

რადიაციულ ონკოლოგიაში გამოყენებული ტექნოლოგიები:

  • IGRT : Image Guided Radiation Therapy (გამოსახვით მართული სხივური თერაპია)
  • IMRT : Intensity Modulated Radiation Therapy (მოდულირებული ინტენსივობის სხივური თერაპია)
  • Conformal Radiotherapy: 3D Conformal Radiotherapy (კონფორმალური რადიოთერაპია: სამგანზომილებიანი კონფორმალური რადიოთერაპია)
  • SRT / SRS : Stereotactic Radiotherapy / Stereotactic Radiosurgery (სტერეოტაქტიკური რადიოთერაპია /სტერეოტაქტიკური რადიოქირურგია)

რადიოთერაპიის გამოყენების სფეროები

დაავადების მდგომარეობიდან გამომდინარე, რადიოთერაპია შეიძლება დაიყოს ორ ძირითად ჯგუფად:  

სამკურნალო რადიოთერაპია:

დაავადების შესახებ არსებული ინფორმაციის გათვალისწინებით, მისი გამოყენება ხდება იმ შემთხვევებში, როდესაც შესაძლებელია დაავადების სრულად განკურნება. მისი გამოყენება შეიძლება ცალკე, ან ქირურგიულ ჩარევასთან და/ან ქიმიოთერაპიასთან ერთად.  

პალიატიურირადიოთერაპია:

გამოიყენება იმ შემთხვევებში, როდესაც დაავადების სრული განადგურება შეუძლებელია. მისი მიზანია პაციენტის მდგომარეობის შემსუბუქება და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება იმ ადამიანებისათვის, რომლებსაც სერიოზული, კომპლექსური დაავადება აღენიშნებათ. მაგალითად, რადიოთერაპიის საშუალებით შესაძლებელია ძვლების ტკივილის შემცირება. ჰემორაგიული სიმსივნეების შემთხვევებში, რადიოთერაპიით შეიძლება კონტროლირებად იქნას სისხლის დაკარგვა. დასხივების დოზა ასეთ შემთხვევებში არის უფრო მცირე, ვიდრე დოზა, რომელიც გამოიყენება სამკურნალო რადიოთერაპიის დროს. ასევე ნაკლებია მკურნალობის ხანგრძლივობაც.  

ᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝᲑᲐ

ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘ

ACIBADEM

×
ძიება