კიბერ დანა

კიბერ დანა

სუბ-მილიმეტრულისიზუსტე კიბოსმკურნალობისგანსახორციელებლად

კიბერ დანა არის მოწინავე ტექნოლოგიური რადიოქირურგიული სისტემა, რომელიც გვთავაზობს სხეულის ნებისმიერ ნაწილში კიბოს მკურნალობას სუბ-მილიმეტრული სიზუსტით.

კიბერ დანა გამოიყენება მთელი რიგი სიმსივნეების შემთხვევაში, რომლებიც საჭიროებენ კომპლექსურ ქირურგიას, ან არაოპერაბელურნი არიან. მკურნალობა მხოლოდ სიმსივნეზეა ფოკუსირებული და მიმდებარე ჯანსაღი ქსოვილის დაზიანება მინიმუმამდეა დაყვანილი. კიბერ დანა ახდენს პაციენტის სუნთქვის მონიტორინგს და აკონტროლებს, რომ პროცედურის დროს, პაციენტის სუნთქვის მოძრაობები კორელაციაში იყოს სიმსივნის მოძრაობასთან, რაც უზრუნველყოფს და დასხივების  შესაბამისად და ზედმიწევნითი სიზუსტით მიწოდებას.

კიბერ დანის პროცედურა უმტკივნეულოა და არ საჭიროებს ანესთეზიას. მკურნალობის დასრულების შემდეგ პაციენტებს შეუძლიათ სწრაფად დაუბრუნდნენ ყოველდღიურ ცხოვრებას.

რა არის კიბერ დანა?

კიბერ დანა არის რადიოქირურგიული სისტემა, რომელიც შექმნილია კიბოს მკურნალობის განსახორციელებლად მილიმეტრული სიზუსტით. ამ სისტემის გამოყენებისას დასხივების ტალღები ფოკუსირებულია თავის ტვინში და სხეულის  სხვა ნაწილში არსებული კიბოს არეზე და ახდენს რადიაციის მაღალი დოზით მის დასხივებას. ამავე დროს, ჯანმრთელი ქსოვილები მაქსიმალურად დაცულია არასასურველი დასხივების ეფექტისგან. ეს კომპიუტერული სისტემით მართული რობოტიზირებული აპარატი ფაქტიურად ტრიალებს და „ცეკვავს“ პაციენტის ირგვლივ და ასობით სხვადასხვა კუთხიდან ახდენს  სიმსივნის დასხივებას. ფაქტიურად კიბერ დანა უახლესი ხაზოვანი ამაჩქარებელია, რომელიც რობოტში იქნა მოთავსებული და გამოიყენება მედიცინაში. იგი სტერეოტაქტიკური რადიოქირურგიის (Stereotactic Radiosurgery (SRS) აპარატია, რომელიც დასხივების ფოკუსირებული ტალღებით ამუშავებს თავის ტვინის ან სხეულის  უბანს, განსაკუთრებით ძნელად მისადგომ ადგილებში და მაღალი დოზის რადიაციით ასხივებს მათ, ჯანმრთელი ქსოვილების მაქსიმალური დაცვის პარალელურად. სტერეოტაქტიკური რადიოქირურგია (SRS), რომელსაც შეიძლება ვუწოდოთ კოორდინატებით განსაზღვრული სამიზნის მკურნალობა, სამგანზომილებიანი კოორდინატების განსაზღვრის შემდეგ, მაღალი დოზით დასხივების საშუალებით მთლიანად შლის კიბოს ერთი სესიის განმავლობაში. იმ შემთხვევებში სადაც ეს მკურნალობა ხორციელდება ერთზე მეტ სესიად (ჩვეულებრივ 3-5 სესია), მას უწოდებენ სტერეოტაქტიკურ რადიოთერაპიას (Stereotactic Radiotherapy (SRT).   

რომელ სპეციალისტს შეუძლია ჩაატაროს კიბერ დანით მკურნალობა?

კიბერ დანას იყენებენ რადიაციული ონკოლოგიის სპეციალისტები. გარდა ამისა, აქ მუშაობენ მკურნალობის ხარისხზე პასუხისმგებელი სამედიცინო ფიზიკის სპეციალისტები; რადიოთერაპიის ტექნიკოსები, რომლებიც იყენებენ სამკურნალო აპარატს; იმ ექიმების დამხმარე ექთნები, რომლებიც პაციენტის პროგრესს აკონტროლებენ; ასევე პაციენტზე პასუხისმგებელი პირები, რომელთა ფუნქციაა ყველა კითხვისა და პროცედურის დროს, მხარდაჭერა აღმოუჩინონ ერთის მხრივ პაციენტს რათა მისი მკურნალობა უფრო კომფორტული და ეფექტური იყოს, ხოლო მეორეს მხრივ რადიაციულ ონკოლოგს.

რა ტიპის კიბოს სამკურნალოდ გამოიყენება კიბერ დანა?

კიბერ დანის გამოყენება შეიძლება თავის ტვინის და თავ-კისრის მიდამოს ნებისმიერი განლაგების და ზომის სიმსივნეების დროს. მას უპირატესობა ენიჭება ავთვისებიანი და კეთილთვისებიანი სიმსივნეების, მეტასტაზების, არტერიულ-ვენური მალფორმაციების და ზოგიერთი ფუნქციური დაავადების მკურნალობისას.

 • ასევე კიბერ დანის გამოყენება შესაძლებელია ფილტვის კიბოს, პროსტატის კიბოს, თავისა და კისრის მიდამოს კიბოს, ხერხემლის სიმსივნეების, პანკრეასის კიბოს და მეტასტაზების დროს, თუ ისინი მცირერიცხოვანია, მაგრამ მათი მკურნალობა სხვა მეთოდით შეუძლებელია. ასევე კიბერდანით მკურნალობენ ფილტვის და ღვიძლის კიბოს, იმ შემთხვევებში როდესაც სიმსივნე ადგილმდებარეობას იცვლის სუნთქვის ან ნაწლავთა მოძრაობის გამო; ზოგიერთ სიმსივნეს, რომლის მკურნალობა შეუძლებელი იყო წარსულში ან ჩატარდა ქირურგიული ამოკვეთა სხვა დაზიანების მიყენებით; თვალის ირგვლივ სიმსივნეებს, რომლებიც თვალის ქირურგიულ მოშორებას საჭიროებენ; და სპინალური დაზიანებები, რომლებიც ძალიან მგრძნობიარეა დასხივების მიმართ.
 • მეთოდი გამოიყენება პაციენტებში, რომლებსაც უკვე ჩატარებული აქვთ რადიოთერაპია, მაგრამ აღენიშნებათ რეციდივი იმავე ადგილას.

რასსთავაზობსკიბერ დანა პაციენტს?

კიბერ დანა გამოიყენება იმ დაზიანებათა სამკურნალოდ, რომლებიც ქირურგიული ჩარევისთვის მცირე და ძნელად მისაწვდომ ადგილებში მდებარეობს.

 • გამოიყენება იმ სიმსივნეების შემთხვევაში, რომლებიც არ საჭიროებენ ქირურგიას ან საჭიროებენ ძალიან კომპლექსურ ქირურგიას, ან არაოპერაბელურნი არიან.
 • სისტემა მკურნალობას ახორციელებს მილიმეტრული სიზუსტით და მიზნად ისახავს ჯანმრთელი ქსოვილების დაზიანების მინიმუმამდე დაყვანას.
 • მკურნალობა სწრაფია და საჭიროებს 1-დან 5-მდე სესიას.
 • მკურნალობის მთელი პერიოდის განმავლობაში, სიმსივნის და პაციენტის მოძრაობების მონიტორინგი შესაძლებელია მყისიერი ვიზუალიზაციის მართვის სისტემით და კომპიუტერულად კონტროლირებადი რობოტიზირებული ტექნოლოგიით. ცვლილებები დაუყოვნებლივ ფიქსირდება და კორექტირდება.
 • კიბერ დანა ახდენს სიმსივნის გადაადგილების მონიტორინგს პაციენტის სუნთქვის პროცესში, ამის საფუძველზე ახორციელებს სენსიტიურ კორექციას და დასხივების შესაბამის განაწილებას.  
 • შესაძლებელია ერთდროულად  მრავლობითი სიმსივნეების მკურნალობა.
 • პროცესი უმტკივნეულოა და არ საჭიროებს ანესთეზიას.
 • პაციენტი არ საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას და ძალიან სწრაფად უბრუნდება ცხოვრების ყოველდღიურ რიტმს.

გაიცანით კიბერ დანის აპარატი  

კიბერ დანა რადიოქირურგიული აპარატია, რომელიც კიბოს სამკურნალოდ შეიქმნა. იგი ძირითადად შედგება 140 კგ წონის მქონე ხაზოვანი ამაჩქარებლისგან, რომელიც ასხივებს 6 MV რენტგენის სხივებს. ის დამონტაჟებულია რობოტში, რომელიც აღჭურვილია 6 სახსრით და პაციენტის რობოტიზირებული საწოლით და შეუძლია 6 მიმართულებით მოძრაობა. რობოტის სენსიტიურობაა 0,2 მმ. კიბერ დანის სამიზნის განმსაზღვრელი გამოსახულების და კონტროლირებადი რობოტიზირებული სისტემის საშუალებით, რომელიც დამიზნებას უზრუნველყოფს, სიმსივნის დასხივება ზედმიწევნით სიზუსტით ხორციელდება.

როგორ გამოიყენება კიბერ დანა?

კიბერ დანის გამოყენება გულისხმობს ქირურგიული ჩარევის გარეშე პაციენტზე პლასტიკური ნიღბის მორგებას. მკურნალობის პროცესში პაციენტი მოთავსებულია რობოტის მიერ კონტროლირებად საწოლზე, რომელსაც შეუძლია 6 მიმართულებით მოძრაობა. ვიზუალიზაციის სისტემა, რომელიც ადგენს სიმსივნის ლოკაციას, თვალყურს ადევნებს და მონიტორინგს უწევს სიმსივნის მოძრაობას იმისთვის, რომ საჭიროების მიხედვით შეცვალოს პაციენტის პოზიცია, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ფილტვის და ღვიძლის სიმსივნეების მკურნალობისას, რომლებიც სუნთქვისას იცვლიან ადგილს. მკურნალობის პროცესში პაციენტს არ სჭირდება არც სუნთქვის შეკავება და არც განსაკუთრებულად რითმულად სუნთქვა. სისტემა ადარებს კომპიუტერული ტომოგრაფიის და მაგნიტური რეზონანსის წინასწარ გადაღებულ სურათებს უშუალოდ მკურნალობის პროცესში გადაღებულ სურათებთან. სიმსივნის მიღებული კოორდინატები მომენტალურად ფასდება კომპიუტერის მიერ და ხდება დასხივების დოზის შესაბამისად მორგება. ამიტომ პაციენტის მცირედი მოძრაობა გავლენას არ ახდენს პროცედურაზე. მკურნალობა მხოლოდ სიმსივნეზეა ფოკუსირებული და მიმდებარე ჯანსაღი ქსოვილის დაზიანება მინიმუმამდეა დაყვანილი.

კიბერ დანა ცნობილია, როგორც მსოფლიოში პირველი და ერთადერთი რობოტიზირებული რადიოქირურგიული სისტემა, რომელიც შექმნილია იმისთვის, რომ მილიმეტრული სიზუსტით მოახდინოს სხეულის ნებისმიერ ნაწილში ყველა ტიპის კიბოს მკურნალობა. ამ სისტემის მეშვეობით თავის ტვინის და სხეულის ნებისმიერი ნაწილის კიბოს მკურნალობა ხდება დასხივების მაღალი დოზებით. ჯანსაღი ქსოვილები მაქსიმალურადაა დაცული დასხივების მავნე ზეგავლენისგან. მოწყობილობა ტრიალებს პაციენტის ირგვლივ და ასობით სხვადასხვა კუთხიდან ახდენს  სიმსივნის დასხივებას. კიბერ დანა შედგება ქვესისტემებისგან, რომლებიც მოიცავს მრავალ მოწინავე ტექნოლოგიას. კიბერ დანა, რომელსაც შეუძლია განსაზღვროს სიმსივნის ადგილმდებარეობა მისი ვიზუალიზაციის სისტემის დახმარებით, არის უაღრესად ზუსტი კომტიუტერულად კონტროლირებადი რობოტიზირებული სისტემა და პაციენტის თანამედროვე რობოტიზირებული პოზიციონირების სისტემა. ყველა ეს სისტემა ხელს უწყობს სიმსივნის მკურნალობას მაღალი სიზუსტით.

რომელ შემთხვევებში შეიძლება კიბერ დანით მკურნალობა?

სურსათისა და მედიკამენტების კონტროლის ადმინისტრაციის (FDA) მიერ კიბერ დანა აღიარებულია სხივური თერაპიის შემთხვევებში სხეულის ნებისმიერ წერტილში სიმსივნეების და დაზიანებების სამკურნალო საშუალებად. მიუხედავად ამისა, პაციენტებმა უნდა გაიარონ კონსულტაცია ექიმებთან, რათა დადგინდეს, რამდენად მიზანშეწონილია კონკრეტულად მათთვის მკურნალობის ეს მიდგომა. რომელ შემთხვევებში შეიძლება კიბერ დანით მკურნალობა:  

 • პირველადი და მეტასტაზური ტვინის სიმსივნეები
 • ხერხემლის კიბო
 • ზურგის ტვინის სიმსივნეები
 • რბილი ქსოვილების სიმსივნეები (ფილტვი, თირკმელი, ღვიძლი, პანკრეასი)
 • აკუსტიკური ნევრომა
 • მენინგიომა და თავის ქალას ფუძის სიმსივნეები
 • ჰიპოფიზის სიმსივნეები
 • რეციდივული და ნარჩენი სიმსივნეები
 • არტერიოვენური მალფორმაციები (AVMs)
 • ფუნქციური დარღვევები, როგორიცაა სამწვერა ნერვის ნევრალგია

რაუპირატესობააქვსკიბერ დანას?

 • უმტკივნეულო მკურნალობა
 • კიბერ დანის აპარატით ჩატარებულ სხივურ თერაპიასთან არ ასოცირდება ტკივილი  
 • მოქნილობა
  კიბერ დანის შესაძლებლობა კორექტირება გაუკეთოს პაციენტის მოძრაობას მკურნალობის პროცედურის დროს, აღმოფხვრის ტკივილს და დისკომფორტს, რაც ასოცირდება ხისტ მეტალის თავთან, რომელიც გამოიყენება სხვა სტერეოტაქტიკურ ტექნიკებთან ერთად.
 • შესაძლებლობა მოიცვას მთლიანი სხეული
  კიბერ დანის უნიკალური დიზაინი, რომელიც მთელს სხეულში სიმსივნეების ან დაზიანებების მკურნალობის საშუალებას იძლევა, სრულიად ახალი მიდგომაა რადიოქირურგიაში. სხივური თერაპია შეიძლება გამოყენებულ იქნას რბილ ქსოვილებზე, როგორიცაა ფილტვები, ღვიძლი, თირკმელები და სხვა ორგანოები, ასევე ტვინი და ხერხემალი.
 • ამბულატორიული მკურნალობა
  კიბერ დანით მკურნალობა მნიშვნელოვნად ამცირებს გართულებების რისკს და გამოჯანმრთელების ხანგრძლივობას, რომელიც დაკავშირებულია ტრადიციულ ქირურგიასთან. კიბერ დანას ასევე შეუძლია განახორციელოს ეტაპობრივი რადიოქირურგია, სადაც დასხივების სრული დოზა გაყოფილია ორიდან ხუთ მცირე დოზამდე რამდენიმე დღის განმავლობაში. ეს განსაკუთრებით კარგია დიდი სიმსივნეების ან მგრძნობიარე უბნების მკურნალობის შემთხვევაში, რაც უზრუნველყოფს უკეთეს რადიაციულ ონკოლოგიას მიმდებარე ქსოვილებისთვის. მკურნალობის შემდეგ პაციენტთა უმეტესობას შეუძლია სწრაფად დაუბრუნდეს ყოველდღიურ ცხოვრებას.

რადიაციულ ონკოლოგიაში გამოყენებული ტექნიკები:

SRT / SRS:

სტერეოტაქტიკური რადიოქირურგია (SRS), რომელიც არის სამგანზომილებიანი კოორდინატების საშუალებით სპეციფიკური სამიზნის მკურნალობა, რის შედეგადაც ერთი სესიის განმავლობაში მაღალი დოზით დასხივების საშუალებით ხდება კიბოს მთლიანი დაშლა. იმ შემთხვევებში სადაც ეს მკურნალობა ხორციელდება ერთზე მეტ სესიად (ჩვეულებრივ 3-5 სესია), მას უწოდებენ სტერეოტაქტიკურ რადიოთერაპიას (Stereotactic Radiotherapy (SRT).    

ᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝᲑᲐ

ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘ

ACIBADEM

×
ძიება