რობოტული სარეაბილიტაციო თერაპია - Acıbadem Healthcare Services (GE)
რობოტული სარეაბილიტაციო თერაპია

რობოტული სარეაბილიტაციო თერაპია

მსოფლიო დონის რობოტული რეაბილიტაცია Acibadem-ში

კუნთის, ჩონჩხისა და ნერვული სისტემის დაავადებებს, რომლებიც დაბადებისას ან შემდგომ მიღებული ტრავმებითაა გამოწვეული, ტკივილი და ფუნქციის მოშლა – გადაადგილების შეზღუდვა, ახასიათებთ. მიუხედავად იმისა, რომ ამ დაავადებების უმრავლესობის მკურნალობა მედიკამენტებითა და ვარჯიშებით ხდებოდა, იმ პაციენტებს, რომელთათვისაც ყოველდღიური საქმიანობების განხორციელება შეუძლებელია, იმედად ტექნოლოგიები მოევლინა. კლასიკური ფიზიკური თერაპიისა და სარეაბილიტაციო მოწყობილობების გარდა, ადამიანებს დახმარებას ახლა უკვე განვითარებადი ტექნოლოგიების შედეგი – რობოტული სარეაბილიტაციო სისტემებიც სთავაზობს.

კლასიკური ფიზიკური თერაპია და სარეაბილიტაციო პროცედურები მოიცავს ვარჯიშების პროგრამების ერთობლიობას, რომლებიც აძლიერებენ კუნთებსა და ძვლის სტრუქტურას. კუნთებისათვის უწინდელი ძალის აღდგენის მცდელობასთან ერთად, ამ დროს ნერვის სტიმულაციით რეგრესის პრევენციაც ხდება. აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი პაციენტი  კუნთებს ტრავმის ან დაავადებით გამოწვეული პროცესის გამო ვერ ამოძრავებს, ან ასეთი მოძრაობა შეზღუდულია. იმისათვის, რომ პაციენტებმა თავიანთი ფიზიკური ფუნქციები აღიდგინონ აუცილებელია იმ ნერვული უჯრედების გააქტიურება, რომლებსაც ფუნქცია ჯერ კიდევ არ დაუკარგავთ. პაციენტებს, რომლებიც ვერ გადაადგილდებიან ასეთ შესაძლებლობას რობოტული სარეაბილიტაციო სისტემა სთავაზობს.

რობოტული სარეაბილიტაციო სისტემები

რობოტული სარეაბილიტაციო სისტემები წარმოადგენს მოწყობილობებს, რომლებიც ეხმარებიან პირებს ძვალკუნთოვანი და ნერვული სისტემის პრობლემების დიაგნოსტირებასა და მკურნალობაში.

რობოტული რეაბილიტაცია უზურნველყოფს ინტენსიურ და მრავალმხრივ ნეირორეაბილიტაციას იმ პაციენტებისათვის, რომლებიც ფიზიოთერაპიის პროცესში იმყოფებიან. აღნიშნული დადებით გავლენას ახდენს ნერვული სისტემის რეორგანიზაციაზე და ეხმარება პაციენტს მაქსიმალურად დაიბრუნოს ფუნქციონალური შესაძლებლობები.

რობოტული რეაბილიტაცია მრავალი ნევროლოგიური და ორთოპედული დაავადების შემთხვევაში რეაბილიტაციასა და მკურნალობას მოიცავს. ქვემოთ მოცემულია იმ დაავადებების ჩამონათვალი, რომელსაც ყველაზე ხშირად ვაწყდებით და რომელთა სარეაბილიტაციო მომსახურებასაც გთავაზობთ:

უახლესი სამეცნიერო კვლევებით დასტურდება, რომ თავის ტვინში არსებობს რეზერვული უჯრედები, ხოლო  კარგი სარეაბილიტაციო პროგრამების მეშვეობით მათი გავარჯიშებით  შესაძლებელია ახალი მოქმედებების დასწავლა. ამისათვის აუცილებელია ყოვლისმომცველი ფიზიოთერაპიისა და სარეაბილიტაციო პროგრამის დაავადების/ტრავმის შემდგომ დაუყოვნებლივ განხორციელება, რათა პაციენტმა შეძლოს ცხოვრების ჩვეული ჯანსაღი რიტმის დაბრუნება, დაზიანებული ორგანოს ფუნქცია კი მაქსიმალურად იქნას შენარჩუნებული. ფიზიოთერაპიის აღნიშნულ პროცესში რობოტული ტექნიკის დახმარებით სარეაბილიტაციო პროგრამის ჩართვა მნიშვნელოვანი მიდგომაა, რაც მკურნალობის ეფექტიანობას გაზრდის. რობოტულ სარეაბილიტაციო პროცესში, სამკურნალო პროგრამა მოიცავს მკურნალობის უახლეს მეთოდებსა და ტექნოლოგიებს. მოქნილი და პროგრამირებადი სარეაბილიტაციო რობოტების დახმარებით შესაძლებელია პაციენტის საჭიროებებზე მორგებული მკურნალობის შერჩევა. მაგალითისათვის, მწვავე ორთოზის შემთხვევაში კომპიუტერით მართულ მოტორულ რობოტულ სარეაბილიტაციო სისტემაში სახსრების მუშაობა გაუმჯობესდება და შემცირდება მათი წინააღმდეგობრიობა. ის ფაქტი, რომ პაციენტის სხეულის მოძრაობა, ვირტუალურ გარემოში შექმნილი ვიზუალური მიზნისაკენ, ქმნის უფრო მეტად მგრძნობიარე უკუკავშირს და ამგვარად აჩქარებს თავის ტვინის მიერ მოძრაობის დასწავლის პროცესს. ახალი გრაფიკული გამოსახულებებისა და ეკოლოგიური სცენარების დანერგვა, ისევე როგორც გაცილებით მეტი დავალება, რომელიც უფრო მეტ კოგნიტურობას მოითხოვს, საშუალებას აძლევს პაციენტს რობოტული თერაპიის დროს მეტად ჩაერთოს ფიზიკურად და კოგნიტურად, რაც თავის მხრივ ზრდის მათ მოტივაციასა და სურვილს მონაწილეობა მიიღოს მკურნალობის პროცესში.

რეაბილიტაცია რობოტული ტექნოლოგიის გამოყენებით ACIBADEM-ში

ჩვენი შესაძლებლობები რობოტულ რეაბილიტაციასთან მიმართებით

  • სიარულის რობოტული სავარჯიშო
  • ხელისა და მკლავის რობოტული სავარჯიშო
  • წონასწორობის კოორდინაციის რობოტული სავარჯიშო
  • ოკუპაციური თერაპია
  • მეტყველება – ლაპარაკისა და ყლაპვის თერაპია
  • სიარულის ანალიზი
  • სპასტიურობის შეფასება და მკურნალობა
  • ინექციები, გადაჭარბებული შეკუმშვის საპრევენციოდ

ჩვენს რობოტულ სარეაბილიტაციო ცენტრში, ფუნქციონირებს Lokomat Pro, რომელიც პედიატრიული ორთოზის შემთხვევაში გამოიყენება, როგორც სიარულის სავარჯიშო რობოტი, Armeo Spring-ი, რომელიც გამოიყენება, როგორც ხელისა და მკლავის სავარჯიშო რობოტი, C-Mill VR+, რომელსაც გააჩნია სხეულის წონის მხარდაჭერა და წონასწორობის კაბინა.

სიარულის სავარჯიშო რობოტის დახმარებით

პედიატრიულ და მოზრდილ პაციენტებში, რომელთა  ფეხებიც სრულიად პარალიზებულია ან მწვავედაა დაზიანებული, ფიზიოლოგიური (ნორმალური) სიარულის ვარჯიში შესაძლებელია სხეულის წონის მხარდაჭერის სისტემისა და ჩასაცმელი მოწყობილობის დახმარებით, რომელიც მორგებულია ინდივიდუალურად პაციენტზე.

მოსიარულე რობოტი აერთიანებს ტექნოლოგიასა და ვირტუალურ რეალობას, რათა საშუალება მისცეს პაციენტს მუდმივად იაროს და აღიდგინოს ფეხის ფუნქცია უფრო სწრაფად და მეტი სიზუსტით, ვიდრე არსებული სახის ფიზიოთერაპიების შემთხვევაშია.

რობოტული სისტემა პაციენტს წევს მაღლა და შემდეგ რობოტული ტერფი მოტორულად ამოძრავებს პაციენტს. სიარულისას, პაციენტი მაქსიმალურად ცდილობს, ხოლო რობოტი ასრულებს პაციენტის განზრახვას. მუხლზე და თეძოზე დამაგრებული ზუსტი სენსორებით იზომება პაციენტის ძალისხმევა და ინდივიდის თითოეულ მოძრაობა აისახება მონიტორზე.

შესაბამისად, პარამეტრების ცვლილებით, რობოტის დახმარებით მოძრაობის ის ნაწილი, რომელსაც პაციენტი ვერ ასრულებს ინტენსიურად და განმეორებითად ხორციელდება. გარდა ამისა, მკურნალობის პროცესი პაციენტის აქტიური ჩართულობისა და პაციენტის მოტივაციის უზრუნველსაყოფად გამიფიკაცია გამოიყენება. ზოგიერთი მოძრაობა ხორციელდება კომპიუტერულ თამაშებში,  რაც ხელს უწყობს პაციენტის მეტად ფოკუსირებას და თავის ტვინის სტიმულაციას. თავის ტვინის ხელახალი გააქტიურება კი უზრუნველყოფს მისი უჯრედების აღდგენას.  

რობოტი მკლავი

იგი გვეხმარება დაზიანებული მკლავის, წინამხარისა და მაჯის ფუნქციის აღდგენაში იმ პაციენტებისათვის, რომელთაც გადაიტანეს ინსულტი ან დარღევული აქვთ მკლავის ფუნქცია. მოწყობილობა წარმოადგენს ჩონჩხის მსგავს აპარატს, რომელიც მკლავზე ჩამოიცმევა და იკავებს პაციენტის მკლავს, ამცირებს რა მის წონას და აძლიერებს მკლავის აქტიურ მოქმედებებს 3D სივრცეში. მოქნილი შემაკავებელი სისტემა ზედა კიდურისათვის პაციენტს საშუალებას აძლევს არსებული ძალები გააძლიეროს და გაააქტიუროს მოძრაობის არეალი და კოორდინაციის ფუნქცია, რათა მოადუნოს პაციენტის მკლავი და შეასრულოს სავარჯიშოები სასიამოვნო ვირტუალურ რეალობაში.

უახლესი სიარულისა და წონასწორობის სავარჯიშო

აღნიშნული წარმოადგენს სავარჯიშოს სიარულისა და წონასწორობის აღსადგენად, ამ დროს გამოიყენება სარბენი ბილიკი, სხეულის წონის მხარდაჭერის ფუნქციითა და აუდიო-ვიზუალური უკუკავშირის მექანიზმებით, რომელიც ყოველდღიური გამოწვევების სტიმულირებას ახდენს ვირტუალურ რეალობაში. იგი ნევროლოგიურ და ორთოპედიულ პაციენტებს ეხმარება მობილობის სწრაფ აღდგენაში განმეორებადი ინტენსიური მკურნალობით. იგი გამოიყენება წონასწორობისა და საირულის შესაფასებლად და სამკურნალოდ. სიმეტრიული სიარულის  ნიმუშის შესაქმნელად გამოიყენება ვიზუალური უკუკავშირის ისეთი მექნიზმები, როგორიცაა პროფუზია (ბორცვები) სარბენ ბილიკზე.

საუკეთესო დრო რობოტული რეაბილიტაციისათვის

რობოტული რეაბილიტაცია შესაძლოა დაიწყოს დაავადების ნებისმიერ ეტაპზე. თუმცა, დადგენილია, რომ გამოჯანმრთელების მაჩვენებელი იმატებს იმ პაციენტებში, რომლებიც მკურნალობას ადრეულ ეტაპზე იწყებენ, მაშინ როცა პაციენტი ჯერ კიდევ დამოუკიდებლად ასრულებს ყოველდღიურ საქმიანობებს. ასეთ დროს დაავადების შემდგომი დისფუნქცია ნაკლებად ნარჩუნდება. რეკომენდებულია, რომ რობოტული რეაბილიტაცია უნდა დაიწყოს 2-3 კვირაში, განსაკუთრებით ეს ეხება თავის ტვინში სისხლდენის შემთხვევას. ზურგის ტვინის დაზიანებების დროს, მკურნალობის დაწყება შესაძლებელია, მას შემდეგ რაც ნაოპერაციები ზედაპირი მოშუშდება. გაფანტული სკლეროზის, პარკინსონის დაავადებისა და კუნთების დაავადებების დროს მკურნალობა უნდა დაიწყოს დაუყოვნებლივ, როგორც კი პაციენტს გაურთულდება ყოველდღიური საქმიანობების შესრულება.

მკურნალობის უმთავრესი მიზანია სიარულის უნარის აღდგენა  ან მისი გაუმჯობესება იმ პაციენტებში, რომლებსაც სიარული არ შეუძლიათ ან გაძნელებული აქვთ. მკურნალობის დასაწყებად, აუცილებელია, რომ პაციენტის ფეხის სულ მცირე ნაწილს მაინც კუნთების მცირე მგრძნობელობის ან მოტორული მოძრაობის შესაძლებლობა გააჩნდეს.

რობოტის მიერ მართული სიარულის სისტემის მოწყობილობა პედიატრიული ორთოპტიკის შემთხვევაში პედიატრიულ პაციენტებში, ცერებრალური დამბლის, თავის ტვინის ტრავმული დაზიანების ან სხვა ნევროლოგიური დარღვევით გამოწვეული სიარულის ფუნქციის დარღვევისას მკურნალობა რობოტული სიარულის პროგრამის მეშვეობითაა შესაძლებელი.  სპეციალურად ბავშვებისათვის გამოგონილი მოწყობილობები უზრუნველყოფს მათ კომფორტსა და პაციენტთან ოპტიმალურ შეთავსებას, რაც მოზრდილებისათვის განკუთვნლი მოდელის მსგავს შედეგებს  განაპირობებს.

Acıbadem Taksim-ის რობოტული სარეაბილიტაციო ცენტრში ფუნქციონირებს სპეციალურად შექმნილი სხეულის წონის მხარდამჭერი სისტემები, რობოტული მოწყობილობები და აპარატურა, რომელიც ვირტუალური რეალობის დახმარებით  სხეულის სხვადასხვა ფუნქციას ავითარებს. ცენტრში არსებული აპარატურა, შექმნილი უახლესი ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურითა და Acıbadem Health Group-ის გამოცდილი სპეციალისტების გუნდის მიერ, აღადგენს დაქვეითებულ ფუნქციას და უზრუნველყოფს კონკრეტული მოძრაობებისა და ფუნქციური დავალებების განმეორებითობას. Acıbadem Taksim Hospital-ის ფიზიოთერაპიისა და სარეაბილიტაციო ცენტრი კვლავაც აგრძელებს მსოფლიოში ცნობილი „A“ (უმაღლესი) სტანდარტის დონის  ჯანდაცვითი მომსახურებების მიწოდებას თავისი პაციენტებისათვის არამხოლოდ თურქეთიდან, არამედ მთელი მსოფლიოდან.

ᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝᲑᲐ

ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘ

ACIBADEM

×
ძიება